Zöld óvoda eseményei

ZÖLD ÓVODA

 

„Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül.”

/Démokritosz/

2022-ben 3. alkalommal pályáztunk a Zöld Óvoda címre, melynek szellemisége áthatja napi gyakorlatunkat. Nevelő, fejlesztő munkánk hangsúlyos eleme, hogy óvodásainknak gyermekközpontú, élményt nyújtó, játékos tapasztalatszerzési és cselekvési lehetőségeket biztosítsunk a környezet megismerése céljából. A változatos, érdekes tevékenységek biztosításával a gyermekek átélik a felfedezés, a vizsgálódás örömét, saját maguk környezetóvó, környezetalakító munkájuk eredményének fontosságát, hasznosságát.

Innovatív szemléletű munkaközösségünk tagjai folyamatosan és dinamikusan valósítják meg környezeti elképzeléseiket, terveiket, amelyek nagyban meghatározzák az intézményfejlesztés színvonalát.

 

A ZÖLD ÓVODA munkaközösség célja:

 • Az élő és élettelen természeti és társadalmi környezet megismertetése, pozitív érzelmi viszony megalapozása, kialakítása, mélyítése.
 • A természet iránt érzett felelősségteljes, környezetharmonikus, környezettudatos magatartás, életvitel alakítása, formálása a fenntartható fejlődés jegyében.
 • Környezetre figyelő, környezetvédő szokások, jártasságok alakítása, szemlélet kifejezése, gyakorlása a gyermekek életkorának, egyéni képességeinek megfelelően.
 • Az érzelmeken, érzékeken keresztül a teljes gyermeki személyiség, kompetenciák fejlesztése.
 • A család és az óvodában dolgozó felnőttek ökológiai szemléletének formálása, szinten tartása.

A ZÖLD ÓVODA munkaközösség feladatai:

 • A nevelési területek és tevékenységi formák komplexitásának biztosítása az életkori sajátosságok és a helyi sajátosságok figyelembevételével.
 • Az átadott ismeretek, a felkínált tevékenységek, eszközök által a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása.
 • A környezetkultúra megalapozása, környezettudatos szemléletmód kialakítása, alakítása, formálása aktív cselekedtetéssel.
 • Egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása, feltételek, eszközök biztosítása.
 • A közös programok, tevékenységek együttes átélése során a szocializáció erősítése.
 • Megfelelően tervezett és szervezett feltételek mellett a szülők bevonása a jeles zöld napok programjaiba, tevékenységeibe.
 • A Zöld Óvoda címnek való megfelelés, szakmai elvárások tartalmi megvalósítása.
 • Folyamatos együttműködés partnereinkkel: fenntartóval, családokkal, tagintézménnyel, gyermekorvossal, fogorvossal, védőnőkkel, mentősökkel, erdésszel, környezetvédelmi szakemberrel, Zöld Óvoda bázisintézménnyel stb.

A ZÖLD ÓVODA munkaközösség egyéb feladatainak, programjainak, tevékenységeinek tartalma:

 • Óvodánk belső esztétikájának megőrzése, külső természeti környezetének megóvása, az óvodaépület, óvodaudvar és óvodakert tisztántartása, az udvar növényeinek, gyógynövénykertjének gondozása, kerti munka (gereblyézés, levélsöprés, locsolás stb.),
 • A jeles „Zöld” napok megtartása a korcsoportnak megfelelő, játékos, változatos programokkal (Takarítási Világnap, Állatok Világnapja, Kézmosás Napja, Komposztálás Napja, Víz Napja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja Környezetvédelmi Világnap,).
 • A környezet megismerésére és védelmére nevelés programjainak megjelenése az óvodai dokumentumokban.
 • Bemutató foglalkozások szervezése, megtartása.
 • Rendszeres élmény és tapasztalatszerző séták szervezése a holisztikus megfigyelések, vizsgálódások lehetőségével.
 • Erdei óvoda program szervezése.
 • Partnereinkkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés.
 • A nevelési év során két alkalommal (november, április) Egészségnap megrendezése a csoportokban a szülők meghívásával.
 • Gyermekorvosi, fogorvosi szűrővizsgálatok.
 • Madárgondozás, madárvédelem.
 • Szelektív hulladékgyűjtés- műanyag hulladék, szárazelem (ceruzaelem, babyelem, góliátelem, fotóelem, laposelem, 9V-os elem, gombelem, nikkel-kadmium elem) gyűjtése.
 • Takarékoskodás az elektromos árammal, vízzel, papírral (kétoldalas rajzolás).
 • Évszaknak megfelelő természetsarok kialakítása, gondozása a csoportokban (hajtatás, rügyeztetés, csíráztatás). Kisállat gondozás.
 • A folyosón elhelyezett Zöld Táblán aktuális információk közzététele a szülők számára (szemléletformálás).
 • Munkaközösségi megbeszélések az aktuális jeles napokhoz kapcsolódó feladatokról, felelősök, határidők kijelölése.
 • A környezeti neveléssel kapcsolatos szakirodalom folyamatos bővítése, környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzések elvégzése, önképzés.
 • A Zöld Jeles Napokhoz kapcsolódó játékok és irodalmi anyag gyűjtése intézményi szinten.
 • Képek, könyvek, újrahasznosítható anyagok gyűjtése a zöld tevékenységekhez.
 • Rajz és barkácskiállítások rendezése.
 • Óvodai programjaink fotózása, video felvétel és albumkészítés.
 • Munkahelylátogatások. (Látogatás a védőnőkhöz, mentőkhöz, háziorvoshoz, fogorvoshoz, gyógyszertárba, biotékába, zöldségboltba stb.).

„  Jeles Zöld Napjaink”:

 • Takarítási világnap
 • Állatok világnapja
 • A komposztálás napja
 • A kézmosás világnapja
 • Beporzók napja
 • A víz napja
 • A föld napja
 • Madarak és fák napja
 • Méhek világnapja
 • Környezetvédelmi világnap

Egyéb zöld eseményeink, programjaink-kampányok:

 • Európai Mobilitási Hét
 • Egészségnap 1,2
 • Európai Hulladékcsökkentési Hét
 • Madárkarácsony

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top