Programok

 

Óvodánkban tehetség műhelyeket működtetünk:

varázsceruza, varázstánc, varázsfoci

„VARÁZSCERUZA”

Olyan gyerekek, akik átlagon felüli kézügyességgel, térbeli rálátással és szépérzék iránti fogékonysággal rendelkeznek, élvezettel merülnek el az alkotás folyamatában. A műhelymunka alkalmas arra, hogy a gyerekek kreativitása, alkotóképessége fejlődjön. A társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatok erősödjenek, gazdagodjanak.

CÉLUNK: Az élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése. Tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása gyerekek alkotó tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, eszközök előkészítése. Nyugodt légkör biztosítása, amelyben a gyerekek szívesen tevékenykednek.

„VARÁZSTÁNC”

Olyan gyerekek, akik zenére és mozgásra fogékonyak, felszabadultan vesznek részt a mozgásban. A „tehetségműhely” alkalmas arra, hogy a gyermekek a magyar néptánc, népi játékok alapvető lépéseivel megismerkedjenek, miközben az esztétikus, harmonikus mozgás iránti igényük is kialakul.

CÉLUNK: A közös éneklés, énekes játékok örömének megéreztetése, mellyel formálódik a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyerekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése a gyermekjátékok, gyermektánc segítségével. A mondókák, énekes játékok, műdalok, népzene segítségével zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő összeállítása.

„VARÁZSFOCI”

Az óvodás korosztállyal megszerettessük a rendszeres testmozgást és megismertessük a labdarúgás játékos oldalát. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve foglalkozásaink során nemcsak labdarúgással, hanem rengeteg ügyességfejlesztő, játékos feladattal találkoznak a gyermekek.

CÉLUNK: A labda-, mozgás-, sportkultúra sokoldalú fejlesztése, a sportolás megszerettetése, a tehetségek felfedezése.

„VARÁZSKERT”

Az óvodánkban kialakítottunk magas ágyásokat, mellyel a tudatos, tervezett tevékenységhez kapcsolt környezet szeretetére és a környezettudatos magatartás kialakítására törekszünk.  A gyermek főtevékenységéből, a játékból kiindulva, könnyen megvalósítottuk.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermek saját szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetéről korának megfelelő saját észlelési tapasztalatokat gyűjtsön.

A kertben sokféle munka fellelhető: veteményezés, öntözés, földmunkák, betakarítás.

Nagy gondot kell fordítani a munkaeszközökre is, azok legyenek biztonságosak, a gyermekek testi egészségét,épségét  ne veszélyeztessék.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top